Variabeldefinisjon

Sysselsetjing - strukturstatistikk

  Norwegian (bokmål) English
Namn Sysselsetjing - strukturstatistikk
Definisjon Summen av eigarar og lønnsmottakarar som arbeider i eininga. Jamført med den registerbaserte sysselsetjingsstatistikken, kor ein person kun reknast med i hovudjobben, kan same person her ha fleire arbeidstilhøve samtidig. Den registerbaserte sysselsetjingsstatistikken tek utgangspunkt i personar som er sysselsette, medan strukturstatistikken sier noko om verksemder og føretaka som inngår i populasjonen. Talet på sysselsette difor ikkje samanliknast direkte med talet på sysselsette i ein annan statistikk. Sysselsetjingstala i strukturstatistikken syner eit snitt av talet under eitt år. Arbeidskraft som er leigd inn frå vikarbyrå er ikkje inkludert i sysselsetjingstala, men unntak av for næringsgruppe 74.502 - Utleige av arbeidskraft (SN2002). Der vert innleigd arbeidskraft frå norske vikårbyrå rekna med, medan innleigd arbeidskraft frå utanlandske vikarbyrå ikkje er inkludert.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
08010: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07920: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07374: Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)