Variabeldefinisjon

Beholdning (markedsverdi)

  English
Navn Beholdning (markedsverdi)
Definisjon Beholdning viser verdien av verdipapirer ved utgangen av perioden. Markedsverdien som legges til grunn for beregning av beholdningen er siste omsatte børskurs i kvartalet for børsnoterte verdipapirer, og siste transaksjonskurs i verdipapiret for unoterte verdipapirer. Har ikke verdipapiret en transaksjonskurs benyttes ligningskurs eller pålydende kurs.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller