Variabeldefinisjon

Nettoproduksjon av fjernvarme

  English
Navn Nettoproduksjon av fjernvarme
Definisjon Total produksjon av varmt vann og damp i fjernvarmeanleggenes varmesentraler fratrukket varme som blir avkjølt mot luft før det går ut på fjernvarmenettet, og varme levert til kraftproduksjon. Nettoproduksjonen inkluderer tap i fordelingsnettet, som er differansen mellom leveranse fra varmesentralen og leveranse målt hos forbruker.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
Kommentarer Et fjernvarmeanlegg er i fjernvarmestatistikken definert som et varmeanlegg som via et rørsystem leverer varme fra en varmesentral med dimensjonerende effekt på minst 1 MW til bygg som ligger geografisk adskilt fra varmesentralen.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/fjernvarme/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller