Variabeldefinisjon

Antatte investeringer

  English
Navn Antatte investeringer
Definisjon Nominelle anskaffelseskostnader på realkapital til utvinningsformål som rettighetshavere på norsk sokkel forventer å ha på kort og mellomlang sikt. Alle forventede kostnader innen leting og feltutbygging, inkludert produksjonsboring, anses som investeringer. For felt i produksjon anses ombygginger som gir en verdiøkning av produksjonsutstyret, forbedring av prosessen eller utvidelse av kapasiteten som investeringer. Reperasjons- og vedlikeholdskostnader anses som vareinnsats. Innenfor hjelpevirksomhet anses alle anskaffelser av fast og varig produksjonsutstyr med forventet brukstid på minimum 1 år som investeringer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.06.20 - Utvinning av råolje og naturgass
Referanse http://www.ssb.no/oljeinv/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller