Variabeldefinisjon

Antatte investeringer - Industri, bergverksdrift og kraftforsyning

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Antatte investeringer - Industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Definisjon Anskaffelser av maskiner og utstyr, biler og andre transportmidler, bygg og andre anlegg eller deler av slike som bedriftene venter å gjøre på kort eller noe lengre sikt og som har en brukstid på ett år eller mer. Gjelder også maskiner mv. som fremstilles til eget bruk samt større ombyggingsarbeider.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.30 - Investering
Statistikk Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller