Variabeldefinisjon

Forbrenningsrester

  English
Navn Forbrenningsrester
Definisjon Ethvert flytende eller fast materiale som genereres av driften av et forbrenningsanlegg og som er definert som avfall, inkludert slagg og bunnaske, flygeaske og kjelstøv, faste reaksjonsprodukter fra røykgassrensing, slam fra behandling av avløpsvann fra røykgassrensing, brukte katalysatorer og brukt aktivt kull.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
Kommentarer FOR-2004-06-01-930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0930.html
 
Statistisk enhet Avfallsanlegg
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.05 - Avfall
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/05/avfhand/
Statistikk Avfall fra tjenesteytende næringer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller