Variabeldefinisjon

Utslipp til luft

  English
Navn Utslipp til luft
Definisjon Mengde utslipp til luft av forskjellige gasser/stoffer
Gyldig fra 1980-01-01
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
Kommentarer Bedrift er ikke en dekkende betegnelse for statistisk enhet. Variabelen omfatter alle utslipp fra stasjonær og mobil forbrenning samt prosess- og fordampningsutslipp. Noen data fra bedrifter med store utslipp rapporteres til Statens forurensningstilsyn, men mesteparten beregnes. For forbrenningsutslipp multipliseres tall for energibruk (til fyring eller transportformål mm.) i forskjellige næringer og husholdninger med faktorer for utslipp av de enkelte gassene og stoffene. For prosess- og fordampningsutslipp beregnes utslipp ut fra diverse aktuelle aktivitetsdata, f.eks. antall husdyr og gjødselbruk mm. for landbruksutslipp.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.04.10 - Luft
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/04/10/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller