Variabeldefinisjon

Eksport av varer

  English
Navn Eksport av varer
Definisjon Eksport består av innenlandsk produserte varer som sendes ut av Norge. Her inkluderes også reeksport av opprinnelig utenlandsk produserte varer og bearbeidede varer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene, men for enkelte varer som skip, mobile oljeplattformer og fly skjer det ofte en handel uten at det forekommer en slik bevegelse. Om det har forekommet import eller eksport av en slik vare bestemmes derfor ut i fra om det har skjedd en endring i økonomisk eierskap. Med økonomisk eierskap menes nasjonaliteten til det selskapet som er registrert som eier, og som har rett til å gjøre krav på den økonomiske gevinst samtidig som de har juridisk ansvar for risikoen for varen. Eksport av varer bygger i all hovedsak på opplysninger fra tolldeklarasjoner. Deklarerende enhet er enten foretak/bedrift eller privatperson. For viktige varer som råolje og naturgass fra norsk kontinentalsokkel og fly, skip, strøm, kull og oljeplattformer er eksporten basert på direkte innsamling av opplysninger. Eksport av skip og oljeplattformer omfatter overdragelser fra norsk til utenlandsk registrert eierskap. Fra 1. januar 1999 ble nye koder for varebevegelser (prosedyrekoder) tatt i bruk for å imøtekomme internasjonale anbefalinger fra FN om utforming av handelsstatistikk.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Referanse http://www.ssb.no/muh
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
11009: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og handelsområde/verdensdel
11008: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og handelsområde/verdensdel
10322: Materialstrømsregnskap. Naturressurser, produkter og avfall, etter import/eksport og bearbeidelsesnivå (1 000 tonn)
10321: Materialstrømsregnskap. Naturressurser, produkter og avfall, etter import/eksport og produktinndeling (1 000 tonn)
10263: Import og eksport av farlig avfall (1000 tonn)
10193: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter verdsdel
10192: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tjenestetype (mill. kr)
10191: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring (SN2007) (mill. kr)
09328: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tjenestetype (mill. kr) (avslutta serie)
09327: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie)
09297: Utenrikshandel med varer, etter produktgruppe (CPA) (mill. kr)
08891: Utenrikshandel med IKT-varer, etter varegruppe (mill. kr)
08819: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tresifret SITC) (1 000 kr)
08818: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tresifret SITC) (1 000 kr)
08816: Utenrikshandel med varer, etter anvendelsesområde (BEC) (mill. kr)
08812: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tosifret SITC), land og transportmåte (tonn)
08811: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tosifret SITC), land og transportmåte (tonn)
08809: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel
08806: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel
08805: Utenrikshandel med varer, etter anvendelsesområde (BEC) (mill. kr)
08801: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land
08799: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land
08559: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og grensepasseringsmåte (tonn)
08241: Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter SITC og varegrupper (2000=100)
06323: Import og eksport, etter varens anvendelsesområde. BEC.1 (2000=100)
06322: Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter SITC og varegrupper (2000=100)
06319: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og lastebilens nasjonalitet (tonn)
06285: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og lastebilens nasjonalitet (tonn)
05987: Import og eksport, etter varens anvendelsesområde. BEC.1 (2000=100)