Variabeldefinisjon

Kapasitet

  English
Navn Kapasitet
Definisjon Kapasitet utgjør avløpsanleggets dimensjonerende kapasitet, dvs. den fysiske størrelsen anlegget er bygget for ("BOF-størrelsen på anlegget"). Kapasitet måles i personekvivalenter (pe) som er definert i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 11, §11-3: En personekvivalent (pe) er den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) på 60 g oksygen per døgn over fem døgn.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
Kommentarer FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 
Statistisk enhet Avløpsanlegg
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.04.20 - Vann
Referanse http://www.ssb.no/avlut/
Statistikk Avløp, kommunalt, utslipp og rensing
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller