Variabeldefinisjon

Avfallsmengde

  English
Navn Avfallsmengde
Definisjon Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Som næringsavfall regnes avfall fra virksomheter (både private og offentlige) og institusjoner. Som farlig avfall (tidl. spesialavfall) regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
Kommentarer Variabelens definisjon er hentet fra Forurensningsloven, kapittel 5, §27. For statistikkene Farlig avfall, Husholdingsavfall og Avfallsregnskapet for Norge er statistisk enhet (input) henholdsvis foretak, kommune og land.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.05 - Avfall
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/05/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10514: Avfallsregnskap for Norge, etter kilde og materialtype (1 000 tonn)
10513: Avfallsregnskap for Norge, etter behandlingsmåte og materialtype (1 000 tonn)
10263: Import og eksport av farlig avfall (1000 tonn)
10262: Farlig avfall til godkjent håndtering, etter behandlingsmåte (1000 tonn)
09781: Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, etter materialtype og behandling (tonn)
09307: Farlig avfall til godkjent håndtering, etter kilde (1 000 tonn)
09305: Farlig avfall til godkjent og ukjent håndtering, etter materialtype (1 000 tonn)
09247: Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), etter materialtype
07533: Avfall fra statsforvaltningen, etter aktivitetsområde og materialtype (tonn) (avslutta serie)
07355: Avfall fra tjenesteytende næringer, etter næringshovedområde (SN2007) og materialtype (tonn)
06985: Avfall fra tjenesteytende næringer, etter næringshovedområde (SN2002) og materialtype (tonn) (avslutta serie)
06739: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2002), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn)
05639: Hushaldsavfall, etter handsaming (1 000 tonn) (avslutta serie)
05627: Hushaldsavfall utsortert til attvinning, etter materiale (tonn) (avslutta serie)
05451: Farlig avfall til godkjent håndtering, etter materialtype og behandlingsmåte (tonn) (avslutta serie)
05282: Avfallsregnskap for Norge, etter kilde og materialtype (1 000 tonn)
05281: Avfallsregnskap for Norge, etter behandlingsmåte og materialtype (1 000 tonn)