Variabeldefinisjon

Kredittindikatoren K2

  English
Navn Kredittindikatoren K2
Definisjon Kredittindikatoren K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Innenlandsk bruttogjeld omfatter utlån til publikum i norske kroner og utenlandsk valuta fra innenlandske banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, livs- og skadeforsikringsselskaper, pensjonskasser, statlige låneinstitutter, Statens pensjonskasse og Norges Bank. I tillegg inngår obligasjons- og sertifikatgjeld tatt opp i det innenlandske markedet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv