Variabeldefinisjon

Strandsone

  English
Navn Strandsone
Definisjon Strandsone: Areal 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et generelt bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven §17-2 (strandloven). Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever derfor dispensasjon. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller som ligger i byer eller tettsted.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 01.01.20 - Arealbruk
Referanse http://www.ssb.no/english/subjects/01/01/20/strandsone_en/
Statistikk Bygging i strandsonen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller