Variabeldefinisjon

Tettbebyggelse

  English
Navn Tettbebyggelse
Definisjon En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.
Gyldig fra 2004-06-01
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
Kommentarer FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 
Statistisk enhet Region
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.04.20 - Vann
Referanse http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-040.html
Statistikk Avløp, kommunalt, utslipp og rensing
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller