Variabeldefinisjon

Forsikringstekniske reserver

  English
Navn Forsikringstekniske reserver
Definisjon Forsikringstekniske reserver er finansielle fordringer kundene har på forsikringsselskaper og pensjonskasser. Reservene består av oppsparte midler i pensjons- og livsforsikring, samt premiereserver (forskuddsbetalte premier) og erstatningsreserver (erstatningskrav som ennå ikke er utbetalt) i skadeforsikring. Individuelle reserver er fordringer opparbeidet gjennom individuelle avtaler mellom enkeltpersoner og livsforsikringsselskaper. Kollektive reserver er fordringer på pensjonskasser og livsforsikringsselskaper opparbeidet gjennom et arbeidsforhold (tjenestepensjon).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller