Variabeldefinisjon

Investeringar, detaljhandel

  Norwegian (bokmål) English
Namn Investeringar, detaljhandel
Definisjon Med investeringar meiner vi innkjøp av driftsmiddel med levetid på meir enn eit år. Dette betyr at investeringar i brukt utstyr ikkje er inkludert. Total rehabilitering blir rekna som investering. Det same gjeld for leasingfinansierte investeringar. Maskinar, inventar, bilar og andre transportmiddel blir rekna som investert det kvartalet utstyret er teke i mot, sjølv om det ikkje er betalt eller aktivert i rekneskapen. For byggjearbeid sett i gang før slutten på kvartalet, er det berre kostnadene som refererer til det gjeldande kvartalet som er inkludert. Når det gjeld meirverdiavgift, blir denne rekna som netto. Det vil seie at meirverdiavgift som bedrifta får refundert, ikkje er med. Ikkje refundert meirverdiavgift er inkludert.
Gyldig frå 2009-03-18
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 08.03.30 - Investering
Statistikk Detaljhandel, investeringsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for næringsgruppering
Lenka til Statistikkbanktabellar