Variabeldefinisjon

Nettokjøp, verdipapirfond

  English
Navn Nettokjøp, verdipapirfond
Definisjon I statistikk om verdipapirfond defineres nettokjøp som tegninger fratrukket innløsninger av andeler i et verdipapirfond, samt kjøp og salg av andeler i annenhåndsmarkedet. I statistikk om verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) defineres nettokjøp som kjøp og emisjoner av verdipapirer (aksjer, obligasjoner og sertifikater) fratrukket salg og innløsninger av verdipapirer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.30 - Utgår
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller