Variabeldefinisjon

Avling

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Avling
Definisjon Den delen av jord- og hagebruksvekstene som høstes og utnyttes til mat, fôr eller andre formål. Avling måles vanligvis i kg per dekar.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Den primære betydningen av termen avling er høstet produksjon per arealenhet, men avling brukes også i betydningen totalavling. Generelt brukes følgende termer om avling: Biologisk avling = høstet avling + tap under innhøsting + ikke høstet Høstet avling = solgt avling + eget forbruk + tap og svinn etter høsting Nyttbar avling = solgt avling + eget forbruk Hva som inngår i avling varierer i den norske jordbruksstatistikken: Korn og oljevekster: F.o.m. 1990 omfatter avlingen i hovedsak solgt avling. Eget forbruk inngår i hovedsak ikke. Hagebruksvekster: Avlingen omfatter nyttbar avling. Poteter, eng og andre grovfôrvekster: Avlingen omfatter høstet avling. Fôrpoteter er inkludert i poteter. T.o.m. 1994 ble avlingen fra eng til slått omregnet på energibasis til høy. F.o.m. 1995 blir avlingen fra eng til slått omregnet via tørrstoff til høy. Avlingen fra eng som beites inngår ikke. Utbyttet ved dyrking av blomster og prydvekster regnes også som avling. Avlingen av slike vekster oppgis vanligvis i stk.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Potet- og grovfôravlinger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller