Variabeldefinisjon

Nydyrking av fulldyrka og overflatedyrka jord

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Nydyrking av fulldyrka og overflatedyrka jord
Definisjon Nydyrking omfatter opparbeiding fra udyrka areal til fulldyrka eller overflatedyrka jord.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Rydding av innmarksbeite regnes ikke som nydyrking. Opparbeiding av innmarksbeite til fulldyrka eller overflatedyrka jord regnes som nydyrking. I følge forskrift om nydyrking regnes gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år som nydyrking.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fulldyrka jordbruksareal
Overflatedyrka jordbruksareal