Variabeldefinisjon

Godkjente stemmesedler

  English
Navn Godkjente stemmesedler
Definisjon Godkjente stemmesedler avgitt på forhånd og på valgting. En stemmeseddel skal godkjennes dersom den oppfyller betingelsene i valglovens §10-3 .
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer 1. Ifølge valgloven skal en stemmeseddel godkjennes dersom: a. Den har offentlig stempel når den er avgitt på valgtinget, b. det framgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder, c. det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og d. partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder et registrert parti. 2. En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valgliste. 3. Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren.
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller