Variabeldefinisjon

Nettofinansinvestering

  English
Navn Nettofinansinvestering
Definisjon Netto beløp som et land eller en sektor har tilgjengelig for å finansiere direkte eller indirekte andre land eller sektorer. I inntektsregnskapet er nettofinansinvestering lik sparing fratrukket netto kapitaloverføringer og netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital. I finansregnskapet er nettofinansinvestering summen av netto anskaffelse av finanskapital (kjøp minus salg av finansielle eiendeler) fratrukket netto opptak av gjeld (gjeldsopptak minus gjeldsavdrag). I teorien skal nettofinansinvestering være identisk i de to regnskapsdelene.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Nettofinansinvestering er definert slik også for den statistiske enheten husholdning.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie)
09673: Finansregnskap (BPM5). Kvartalstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie)
09402: Finansregnskap (BPM5). Årstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie)
07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie)
07511: Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, etter undersektorer og finansobjekt (mill. kr)
07491: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Bokførte verdier (mill. kr) (avslutta serie)
07018: Finansielle sektorregnskaper. Nettofordringer og nettofinansinvesteringer, etter institusjonelle sektorer (mill. kr) (avslutta serie)
04423: Offentlig forvaltning med undersektorer. Finansiell balanse pr. 31.12. til pålydende verdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
03665: Sektor for skatteinnkreving mv. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03664: Fylkeskommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03663: Kommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03662: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03661: Andre stats- og trygderegnskap. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03660: Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03659: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03609: Statskassen medregnet Folketrygden. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)