Variabeldefinisjon

Indirekte målte bank- og finanstjenester

  English
Navn Indirekte målte bank- og finanstjenester
Definisjon Finansielle foretak produserer tjenester som de ikke direkte tar betalt for gjennom gebyrer. De finansielle foretakene skaffer seg i stedet inntekter ved rentemarginer. Med det menes at finansinstitusjonene har lavere rente på innskudd/innlån enn på utlån. Siden det er knyttet administrasjon og ressursbruk til disse indirekte betalte bank- og finanstjenestene, betraktes de som produksjon i finansinstitusjonene og kalles indirekte målte bank- og finanstjenester. I tillegg til denne beregnede produksjonen har finansinstitusjonene også inntekter (produksjon) fra betalte banktjenester (gebyrer) og provisjoner.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Denne kommentaren er gyldig i tidsrommet fra 1970 til 2006: I det nåværende nasjonalregnskapssystemet beregnes de indirekte målte bank- og finanstjenestene som produksjon i finansnæringene, men de fordeles ikke på anvendelser. Produksjonen går derimot i sin helhet som et fradrag (korreksjonspost) i BNP. Det betyr at produksjonen og bruttoproduktet i finansnæringen inkluderer disse tjenestene, men at de ikke påvirker BNP. Denne føringsmåten er den som hittil har vært mest vanlig internasjonalt, men EU krever nå at medlemslandene fordeler de indirekte målte tjenestene på sluttbrukerne. Som en del av EØS-samarbeidet er Norge også forpliktet til å gjøre dette. Nye tall, med fordeling av indirekte målte bank- og finanstjenester på anvendelser, blir publisert i desember 2006. Denne kommentaren er gyldig fra 2007: I nasjonalregnskapssystemet har de indirekte målte bank- og finanstjenestene, som produksjon i finansnæringene, ikke vært fordelt på anvendelser. Produksjonen gikk i sin helhet som et fradrag (korreksjonspost) i BNP. Denne føringsmåten har hittil vært mest vanlig internasjonalt, men EU krever nå at medlemslandene fordeler de indirekte målte tjenestene på sluttbrukerne. Som en del av EØS-samarbeidet er Norge også forpliktet til å gjøre dette. Nye tall, med fordeling av indirekte målte bank- og finanstjenester på anvendelser, er første gang publisert i desember 2006.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller