Variabeldefinisjon

Ordrereserve, bygg og anlegg

 
Navn Ordrereserve, bygg og anlegg
Definisjon Ordrereserven er verdien av den ordrebeholdningen bedriften har igjen å utføre ved utgangen av kvartalet. Verdien av påbegynte entrepriser føres med fradrag for verdien av utført arbeid. Verdien er kontraktsummen eksklusive merverdiavgifter, men inklusive eventuelle produksjons- og omsetningsavgifter.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Publiseres som en indeks. 2005=100.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.10 - Ordretilgang, ordrereserver
Referanse www.ssb.no/emner/08/03/10/bygganlord/om.html
Statistikk Bygg og anlegg, ordrestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for klassifisering av bygge- og anleggsprosjekter
Lenket til Statistikkbanktabeller