Variabeldefinisjon

Konsum i alt

  English
Navn Konsum i alt
Definisjon Konsum i alt kan uttrykkes ved to ulike relasjoner. En kan si at konsum i alt er summen av konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, konsum i statsforvaltningen og konsum i kommuneforvaltningen. En kan også uttrykke konsum i alt som summen av personlig konsum og kollektivt konsum. Førstnevnte relasjon definerer totale konsumutgifter i sektorene. Den andre definisjonen summerer opp totale konsumanskaffelser gjennom personlig konsum i husholdningene (individuelt konsum uavhengig av hvilke sektorer som bærer konsumutgiftene) og kollektivt konsum i offentlig forvaltning.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv