Variabeldefinisjon

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

  English
Navn Bruttonasjonalinntekt (BNI)
Definisjon BNI omfatter inntekt som tilfaller innlendinger (fastboende, dvs. nordmenn og utenlandske statsborgere bosatt i Norge) fra innenlandsk produksjon og formuesplasseringer i utlandet, fratrukket utlendingers inntekt av formuesplasseringer i Norge. BNI er også summen av primære inntekter i sektorene. BNI tilsvarer GNI (Gross National Income) som engelsk forkortelse, og defineres som bruttonasjonalprodukt minus formuesinntekt og lønn til utlandet, netto.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller