Variabeldefinisjon

Bruttoinvestering i fast realkapital

  English
Navn Bruttoinvestering i fast realkapital
Definisjon Anskaffelser av ny fast realkapital, pluss kjøp minus salg av eksisterende fast realkapital. Fast realkapital består av både materiell realkapital (boliger, andre bygninger, anlegg, transportmidler, maskiner, annet produksjonsutstyr, livdyr- og frukttrebestand mv.) og immateriell realkapital (leting etter mineraler - inklusive råolje og naturgass, EDB-programvare, originalverk innen kunst mv.).
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
11189: Investeringer og kapitalbeholdninger, etter investeringsart og næring
09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie)
09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F)
09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F)
09181: Investeringer og kapitalbeholdning, etter art eller næring
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting
07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie)
07491: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Bokførte verdier (mill. kr) (avslutta serie)
06818: Bruttoinvestering i fast realkapital, etter næring (mill. kr) (F) (avslutta serie)
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie)
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie)
03664: Fylkeskommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03663: Kommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03662: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03661: Andre stats- og trygderegnskap. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03660: Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03659: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03609: Statskassen medregnet Folketrygden. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)