Variabeldefinisjon

Registrert avgang av store rovdyr og ørn

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Registrert avgang av store rovdyr og ørn
Definisjon Antall bjørn, ulv, gaupe, jerv, havørn, hønsehauk og kongeørn som er registrert omkommet eller som er felt under jakt.
Gyldig fra 1846-12-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Dyr
Ekstern kilde Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Store rovdyr og ørn, registrert avgang
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller