Variabeldefinisjon

Nybygg, anlegg mv. i alt

  English
Navn Nybygg, anlegg mv. i alt
Definisjon Omfatter i første rekke utgifter i forbindelse med bygg og anlegg mv. Postene benyttes også til vedlikehold, ombygginger og utstyrsanskaffelser som er så betydelige at de har karakter av investering.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Nybygg, anlegg mv. i alt inkluderer post 30-49 i statsregnskapet. Post 45 gjelder større utstyrsanskaffelse og vedlikehold, post 49 kjøp av fast eiendom. Nybygg og anlegg posteres under post 30-44, 47 og 48. Utgifter til ulike investeringer bokføres på post 30-44, og benyttes i stor grad når bevilgningen skal dekke spesielle formål og som ikke naturlig faller inn under postene 45 og 49, eller bør omtales særskilt. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller