Variabeldefinisjon

Lønn og godtgjørelser

  English
Navn Lønn og godtgjørelser
Definisjon Inneholder statsregnskapets kostnader til lønn og godtgjørelse. Her føres lønn for personale som tilsettes i faste eller midlertidige stillinger, lønn til vikarer, overtid og tillegg. Trygder og pensjoner omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden og pensjonsinnskudd. Arbeidsgiveravgift til folketrygden blir belastet alle statlige virksomheter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Lønn og godtgjørelser inkluderer alle underpostene 01-19 under post 01 i statsregnskapet. Arbeidsgivertilskudd til Statens Pensjonskasse betales bare av et begrenset antall statlige virksomheter. Det gjelder i første rekke statens forvaltningsbedrifter, men kan også være særskilt fastsatt for andre inntektsgivende statlige virksomheter. De vanlige statlige virksomhetene budsjetterer med det som beregnes som "nettolønn", som tjenestemennene får utbetalt. Statens pensjonskasse får en samlet overføring fra statskassen som i prinsippet skal dekke medlemspremie (medlemsinnskudd) og arbeidsgiverinnskudd fra de virksomhetene som ikke innbetaler dette direkte. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller