Variabeldefinisjon

Tettsted

  English
Navn Tettsted
Definisjon En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper ¿ som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. ¿ kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.ter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Tilo og med 2012 ble følgende ordlyd brukt: En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Nåværende definisjon er den samme, men ordlyden er presisert.
 
Statistisk enhet Region
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for tettstedsinndeling
Lenket til Statistikkbanktabeller