Variabeldefinisjon

Aktivitetsstatus (FoB)

  English
Navn Aktivitetsstatus (FoB)
Definisjon Aktivitetsstatus viser personenes aktivitetsstatus i en referanseuke. Aktivitetene er sysselsatt, arbeidsledig, pensjonist og under utdanning. Sysselsatt og Arbeidsledig er definert som i arbeidsmarkedsstatistikken. Pensjonister er de som mottar langtidsytelser fra folketrygden. Som Under utdanning regnes elever/studenter som i utdanningsstatistikken, studenter i utlandet og personer i kvalifiseringstiltak (Aetat). Personer som er registrert med flere av disse aktivitetene, klassifiseres etter aktivitet i den rekkefølge som er angitt ovenfor. Personer som ikke hører til i noen av aktivitetene, regnes å tilhøre gruppen Andre.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Arbeidsledige
Sysselsatte
Lenket til Statistikkbanktabeller