Variabeldefinisjon

Jordbruksbedrift

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordbruksbedrift
Definisjon Virksomhet med jordbruksdrift, inkludert hagebruk og husdyrhold. Bedriften omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og med felles bruk av produksjonsmidler. Jordbruksbedriften er uavhengig av kommunegrenser. En jordbruksbedrift skal ha driftssenteret på en landbrukseiendom.
Gyldig fra 1999-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Jordbruksbedrift ble tidligere kalt «bruk» eller «driftsenhet». F.o.m. 2003 blir betegnelsen «jordbruksbedrift» brukt i SSBs jordbruksstatistikk. Statistikken omfatter bedrifter med dyrking av jord- og hagebruksvekster og husdyrhold. Bedrifter som bare tilbyr tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting, inngår ikke i jordbruksstatistikken. I jordbruksstatistikken brukes betegnelsen «bruker» om den eller de som er ansvarlige for drifta av en jordbruksbedrift. I Virksomhets- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret vil brukeren være registrert som innehaver av enkeltpersonforetak eller som eier eller deltaker i et selskap, f.eks. aksjeselskap, ansvarlig selskap eller selskap med delt ansvar. Før 1999 ble jordbruksbedriften avgrenset til virksomhet innenfor en kommune. Ved f.eks. leie av tilleggsjord i en nabokommune ble denne jorda regnet som en egen driftsenhet. Før 1999 ble mesteparten av jordbruksstatistikken ved publisering avgrenset til jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Nesten alt jordbruk drevet som næring fant sted i disse bedriftene. F.o.m. 1999 omfatter statistikken alle jordbruksbedrifter, uavhengig av størrelsen på jordbruksarealet.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Eurostat-forordning
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Landbrukseiendom
Lenket til Statistikkbanktabeller