Variabeldefinisjon

Totalt standard dekningsbidrag for jordbruksbedriften

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Totalt standard dekningsbidrag for jordbruksbedriften
Definisjon Standard dekningsbidrag (SDB) er differansen mellom standardverdien av produksjonen og standardverdien av visse spesifiserte kostnader. SDB fastsettes på regionnivå per arealenhet (dekar, kvm) og per dyr for relevante plante- og husdyrproduksjoner. SDB for en produksjon er SDB per dekar/kvm/husdyr multiplisert med antall dekar/kvm/husdyr av vedkommende produksjon. Totalt SDB for en jordbruksbedrift er summen av dekningsbidragene for alle plante- og husdyrproduksjoner som drives av bedriften.
Gyldig fra 1999-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Totalt SDB for en jordbruksbedrift brukes som størrelsesmål for bedriften. Videre er SDB for de ulike plante- og husdyrproduksjonene på bedriften grunnlag for klassifisering av jordbruksbedriften etter driftsform. Størrelses- og driftsforminndelingen med SDB som felles måleenhet for de ulike plante- og husdyrproduksjonene brukes av alle EU/EØS-land. Standard dekningsbidrag (SDB) for de ulike plante- og husdyrproduksjonene i Norge beregnes av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Eurostat-forordning
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Strukturen i jordbruket
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Driftsform for jordbruksbedriften
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksbedrifter etter økonomisk størrelse (SDB)