Variabeldefinisjon

Driftsform for jordbruksbedriften

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Driftsform for jordbruksbedriften
Definisjon Driftsformen fastsettes ut fra andelen som de ulike plante- og husdyrproduksjonene i jordbruksbedriften utgjør av bedriftens totale standard omsetning
Gyldig fra 2010-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Inndelingen i driftsformer er hierarkisk oppbygd med 3 nivå. Innenfor et nivå er produksjonen spesialisert dersom én produksjon utgjør mer enn 2/3 av den totale standard omsetningen. Ellers er produksjonen kombinert (blandet). I perioden 1999 - 2009 ble standard dekningsbidrag (SDB) brukt som felles størrelsesmål for de ulike plante- og husdyrproduksjonene. F.o.m. 2010 brukes standard omsetning (SO) som felles størrelsesmål. Samtidig ble det gjort noen andre mindre metodeendringer. Driftsforminndelingen f.o.m. 2010 er derfor ikke fullt ut sammenlignbar med tidligere inndeling.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Eurostat-forordning
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Referanse Notater 2015/32 Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse
Statistikk Strukturen i jordbruket
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Totalt standard dekningsbidrag for jordbruksbedriften