Variabeldefinisjon

Ikke fulldyrka jordbruksareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ikke fulldyrka jordbruksareal
Definisjon Ikke fulldyrka jordbruksareal er summen av overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Overflatedyrka jordbruksareal
Innmarksbeite
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken