Variabeldefinisjon

Jordbruksareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jordbruksareal
Definisjon Jordbruksareal er summen av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Jordbruksareal er synonymt med dyrka jord. Ved jordbrukstellingene f.o.m. 1907 er det gitt opplysninger om arealene av åkervekster, hage og eng. I de første tellingene ble det skilt mellom eng på fulldyrka jord, natureng på innmark og slåtteland i utmark. F.o.m. 1959 er det ikke skilt mellom dyrka jord på innmark og i utmark. Udyrka utmarksbeite har alltid vært holdt utenom jordbruksarealet. F.o.m. 1997 ble det mulig å få tilskudd for ugjødslet inngjerdet beiteareal, såkalt innmarksbeite. Tidligere var det krav om gjødsling, og arealet ble da kalt gjødslet beite. Innføring av innmarksbeite førte til at noe nytt areal ble definert som jordbruksareal. F.o.m. 2015 er det ikke krav om gjerde mot utmark. F.o.m. 1999 inngår ikke plen og prydhage på jordbruksbedriftene i jordbruksarealet.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fulldyrka jordbruksareal
Overflatedyrka jordbruksareal
Innmarksbeite
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken
Lenket til Statistikkbanktabeller