Variabeldefinisjon

Innmarksbeite

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Innmarksbeite
Definisjon Jordbruksareal som kan brukes til beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av grasarter eller urter som tåler beiting.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Arealkategorien «Innmarksbeite» ble innført i 1997. Det ble da mulig å få tilskudd for ugjødslet inngjerdet beiteareal. Tidligere var det krav om gjødsling, og arealet ble da kalt gjødslet beite. Innføring av innmarksbeite førte til at noe nytt areal ble definert som jordbruksareal. Ved søknad om produksjonstilskudd må nytt innmarksbeite godkjennes av kommunen. Areal med skog, myr, vann og fjell som per enhet er større enn 1 dekar skal trekkes i fra. T.o.m. 2005 var arealgrensen 0,5 dekar.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksareal etter bruken