Variabeldefinisjon

Personkode (BESYS)

  English
Navn Personkode (BESYS)
Definisjon Variabelen viser om personen er referanseperson, lever i par med referansepersonen eller er et barn i familien. Som par regnes her ektepar, registrerte partnere og samboere med minst ett felles barn.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til 2006-01-01
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Referanseperson i ektepar er mannen, i samboerpar er det kvinnen og i registrerte partnerskap er det den eldste partneren.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv