Variabeldefinisjon

Omsorgstiltak

  English
Navn Omsorgstiltak
Definisjon Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngitt i § 4-12 (etter gammal barnevernlov § 19). Alle vedtak om å ta omsorga for barnet og plassere det til oppfostring bort frå heimen skal avgjerast i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak heimla i § 4-12 som til dømes beredskapsheim, fosterheim, barne-/ungdomsheim, bu-/arbeidskollektiv, rusmiddelinstitusjon, barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon, psykiatrisk institusjon eller andre omsorgstiltak bort frå heimen. Når barnet er under omsorg, registrerast alle tiltaka som omsorgstiltak.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern
Sensitivitet Sensitiv