Variabeldefinisjon

Sysselsatte

  English
Navn Sysselsatte
Definisjon Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka/-dagen, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste regnes som sysselsatte. Sysselsatte er summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende (eiere). Ufrivillig helt permitterte, med en sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, midlertidig fraværende.
Gyldig fra 1980-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Definisjonen gjelder i prinsippet for alle SSBs statistikker hvis ikke annet er sagt. Imidlertid vil statistikkene kunne ha ulike avgrensinger av den populasjon som definisjonen anvendes på. For eksempel vil næringsstatistikker og nasjonalregnskapet dekke sysselsatte i bedrifter hjemmehørende i Norge, mens personbaserte statistikker som Arbeidskraftsundersøkelsene vil dekke sysselsatte personer som er bosatt i Norge i følge Det sentrale folkeregisteret. Personbaserte statistikker vil også ofte ha en øvre og/eller nedre aldersgrense for populasjonen. Personer som har flere sysselsettingsforhold i en gitt referanseuka vil kunne bli behandlet ulikt i statistikkene. I næringsstatistikker vil man ofte telle antall sysselsatte personer i hver bedrift. Summert over alle bedrifter i næringen, vil derfor personer med flere arbeidsforhold telle med for hvert sitt arbeidsforhold. I personbaserte statistikker er som oftest personen enhet, og når man gir fordelinger etter egenskaper ved arbeidsforholdet anvendes ofte verdiene knyttet til hovedarbeidsforholdet.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde International Labour organization (ILO)
Statistikkemne 06 - Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Lønnstakere
Lenket til Statistikkbanktabeller
11188: Sysselsatte i alt, deltidssysselsatte og undersysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer)
11154: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer)
11153: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer)
11144: Lokalisering av samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter næring (SN 2007), sysselsettingsgruppe
11142: Samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe
11140: Produkt- og prosessrettet FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007), sysselsettingsgruppe og produkt-/prosessrettet FoU (mill. kr)
11138: Type FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr)
11136: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr)
11134: Teknologiområder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr)
11131: Sysselsatte, etter kjønn, næring (sn2007) og yrkesstatus (1 000 personer)
10815: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent
10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn
10439: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent (avslutta serie)
10327: Sysselsatte per 4.kvartal, etter kjønn og yrke (4-siffernivå)
10326: Sysselsatte per 4.kvartal, etter bosted, yrke og kjønn (K)
10252: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå
09938: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivåtall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted
09937: Standardfeil og variasjonskoeffisienter til nivå- og endringstall over sysselsatte og arbeidsledige, etter kjønn, alder og bosted
09837: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter landbakgrunn, kjønn og alder
09794: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt (F)
09793: Sysselsatte, etter kjønn, alder og yrke (2-siffernivå). Årsgjennomsnitt (1 000 personer)
09792: Sysselsatte, etter kjønn og yrker med minst 5000 sysselsatte (4-siffernivå) . Årsgjennomsnitt (1 000 personer)
09791: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og sektor. Årsgjennomsnitt (1 000 personer)
09789: Sysselsatte, etter næring (SN2007) og yrke. Årsgjennomsnitt (1 000 personer)
09633: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor
09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion
09551: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09550: Psykisk helsevern for barn og unge. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09549: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09548: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter tjenesteområde, yrke og helseforetak
09547: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter utdanning, tjenesteområde og helseforetak
09431: Overlevde foretak, etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper
09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F)
09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F)
09315: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (88 grupper, SN2007) (F)
09313: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, næring (88 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (F) (avslutta serie)
09167: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie)
09106: Gjennomsnittsalder for sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og kjønn (K)
09099: Åpnede konkurser, omsetning og sysselsatte i informasjonssektoren
09031: Sysselsatte, etter kjønn og bostedsfylke (F)
09030: Sysselsatte, etter kjønn og bostedsfylke (F)
09016: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (K)
08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder
08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt
08595: Hovedtall for bedrifter, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe
08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007)
08435: Sysselsatte, etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal
08434: Sysselsatte, etter bosettingsstatus, arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F)
08420: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer)
08417: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer)
08416: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og utdanningsnivå (1 000 personer)
08415: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og utdanningsnivå (1 000 personer)
08338: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer)
08337: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (1 000 personer)
08316: Nyetablerte foretak, etter næring, organisasjonsform, antall sysselsatte, og overlevingsår (F)
08229: Foretak, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (K)
08228: Foretak, omsetning og sysselsatte, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (F)
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting
08016: Hovedtall for næringshovedområdet (SN2007). Bedrifter (F)
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08007: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07987: Bedrifter og sysselsatte i vann, avløp og renovasjon, etter næring (SN2007) (K)
07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (17 grupper, SN2007) (K)
07983: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling og næring (17 grupper, SN2007) (K)
07981: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (17 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie)
07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (8 grupper, SN2007) og sektor (K)
07977: Hovedtall for foretak, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe
07972: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og alder (1 000 personer)
07971: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og alder (1 000 personer)
07970: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr)
07969: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr)
07968: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
07967: Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr)
07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K)
07943: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent) (F)
07942: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hoved- og biarbeidsforholdet (prosent) (F)
07941: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2007)
07940: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde (SN2007), utdanningsnivå og alder (K)
07939: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter sysselsetting og alder
07938: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder
07936: Personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. Pendlingsstrømmer (F)
07935: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet
07840: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07458: Sysselsetting og arbeidsløyse for busette personar, sesongjustert, etter alder
07438: Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak
07432: Hovedtall for foretak i vann, avløp og renovasjon, etter næring (SN2007). Foreløpige tall
07431: Hovedtall for foretak innen vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, etter næring (SN2002). Foreløpige tall (avslutta serie)
07427: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2007). Foreløpige tall
07420: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
07285: Sysselsatte innvandrere 15-74 år, etter kjønn, bosted og landbakgrunn (K)
07284: Sysselsatte innvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge
07203: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer)
07202: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer)
07164: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F)
07019: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
06945: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie)
06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme
06820: Sysselsatte personer, etter næring (F) (avslutta serie)
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie)
06705: Foretak unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2002), organisasjonsform og antall sysselsatte (K) (avslutta serie)
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie)
06654: StatRes. Statsforvaltningen. Ressursinnsats. Sysselsatte etter formål (avslutta serie)
06480: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, landbakgrunn og næring (SN94) (avslutta serie)
06479: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, bosted og landbakgrunn (K) (avslutta serie)
06478: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn og botid (avslutta serie)
06446: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie)
06445: Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal, etter bosted, kjønn og alder (prosent) (K)
06161: Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal, etter bosted, kjønn og ettårig alder (prosent) (F)
06119: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter kjønn, kirkelig organisasjonsnivå og aktivitet (K)
05944: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05847: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet (avslutta serie)
05820: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05755: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde, utdanningsnivå og alder (K) (avslutta serie)
05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie)
05714: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hoved- og biarbeidsforholdet (prosent) (F) (avslutta serie)
05704: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent) (F) (avslutta serie)
05689: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) (avslutta serie)
05688: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og utenlandsk statsborgerskap (avslutta serie)
05193: Egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie)
04858: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (avslutta serie)
04856: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og yrkesfelt (K) (avslutta serie)
04852: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04784: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04544: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus
04542: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus
04338: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie)
04223: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie)
03931: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
03923: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og alder (prosent) (K) (avslutta serie)
03918: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03917: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03916: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03915: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03914: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03877: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, fagfelt og utdanningsnivå (K)
03875: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter næring (SN94) og landbakgrunn (avslutta serie)
03858: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn (K) (avslutta serie)
03857: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og landbakgrunn (avslutta serie)
03611: Åpnede konkurser, etter næring (SN94), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F) (avslutta serie)
03491: Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. Pendlingsstrømmer (F) (avslutta serie)
03448: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter sysselsetting og alder (avslutta serie)
03328: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe (K) (avslutta serie)
03324: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (SN2002) og sektor (K) (avslutta serie)
03321: Sysselsatte per 4. kvartal, etter arbeidssteds- og bostedskommune. Pendlingsstrømmer (K)
03311: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling og næring (SN2002) (K) (avslutta serie)
03257: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie)
03219: Foretak (unntatt offentlig forvaltning), etter næring (SN94), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) (avslutta serie)
03171: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie)
03169: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter næring (SN94) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie)