Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

3. Arbeidsmarked (Labour market)


3.1. Tariffavtaler. Arbeidskonflikter (Wage Agreements. Labour Conflicts)

3.2. Arbeidsforhold. Arbeidstid (Labour Conditions. Hours of Work)


Arbeidsledighet og arbeidsledighetskasser (Chômage et caisses de chômage), utg. 1915
VI 34 ->

Arbeidsledighetstellingen 1931 ved de offentlige arbeidskontorer (Recensement des chômeurs par les Offices publies de placement)
VIII 165 1931 ->

Arbeidsmarkedet (Bulletin du travail)
1903 og 1904  ->
1905  ->
1906  ->
1907  ->
1908  ->
1909  ->
1910  ->

Arbeidsmarkedet 1911-1912, se Månedsskrift for socialstatistik
1911  ->
1912  ->

Arbeidsmarkedstatistikk (Labour Market Statistics)
A 236 1967 
A 275 1968 
A 336 1969 
A 399 1970 
A 479 1971 
A 562 1972 ->
A 629 1973 ->
A 714 1974 ->
A 813 1975 ->

Socialstatistik (Statistique sociale et du travail)
V 39 1905 og 1906 Hefte 6. Arbeidsledighetstællinger ->

Sysselsatte lønnstakere etter bosted og arbeidssted (Salaried Employees and Wage Earners by Residence and Place of Work)
A 284 1968 

Ungdomsundersøkelsen (Youth Survey)
RAPP 35 1975 ->
RAPP 38 1975 Vestfold ->

Ønsker om og behov for sysselsetting blant gifte kvinner (Survey of Married Women's Employment), utg. 1969
RAPP 7 ->

3.1. Tariffavtaler. Arbeidskonflikter (Wage Agreements. Labour Conflicts)

Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Entremise publique.Conventions collectives et conflits du travail)

Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Entremise publique et arbitrage. Conventions collectives et conflits du travail)
VII 145 1923 ->
VII 177 1924 ->

Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Éntremise publique. Conventions collectives et conflits du travail)
VIII 2 1925 ->
VIII 38 1926 ->

Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1928 (Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail)
VIII 99 1927 og 1928 ->

Meglingsinsitutsjonenes virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail)
VIII 136 1929 ->

Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Conventions collectives et conflits du travail)

Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter (Les conventions collectives et les conflits du travail)
VII 105 1922 ->

Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Conventions collectives et conflits du travail)
VIII 73 1927 ->
VIII 164 1930 ->

3.2. Arbeidsforhold. Arbeidstid (Labour Conditions. Hours of Work)

Arbeids- og lønningsforhold i trikotasjeindustrien (Conditions du travail et salaires dans l'industrie du tricotage), utg. 1924
VII 118 ->

Arbeidsforholdene ved hotell- og kafévirksomhet (Les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et cafés), utg. 1925
VII 166 ->

Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m.v. (Durée du travail dans les entreprises de construction et batiment, etc.), utg. 1920
VI 177 ->

Arbeidstiden i handels- og kontorvirksomheter (Employés de commerce et de bureaux. Durée du travail)
VII 104 1918 ->

Arbeidstiden i industrien (Durée du travail dans l'industrie)
VI 3 1913 ->

Arbeidstiden m.v. i jordbruk og gartneri (Durée du travail etc. dans l'agriculture et les entreprises horticales)
IX 170 1939 ->

Arbeidsvilkårene for hushjelp i norske byer (Conditions de travail des domestiques dans les villes norvégiennes), utg. 1938
IX 146 ->

Kvinners nattarbeide (Travail de nuit des femmes), utg. 1920
VI 178 ->

Skolebarns erhvervsmessige arbeide (Travail salarié parmi les enfants des écoles primaires publiques), utg. 1918
VI 129 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> 06 Arbeidsliv, yrkesdeltaking