Historisk statistikk 1994

Historisk statistikk 1994 gir en samlet presentasjon av statistikk som belyser de langsiktige utviklingstrekkene i det norske samfunn. Den gir sammenliknbare tall for store deler av det 19. og 20. århundre. Publikasjonen inneholder statistikk fra 24 samfunnsområder. Hvert kapittel inneholder en innledning - som gir en oversikt over statistikkgrunnlaget og en omtale av hovedtrekkene i utviklingen - samt en fyldig tabelldel. Alle kapitlene har sammendrag på engelsk og figurer og tabeller har engelsk tekst.

Tabellenes hovedkilder

Tabellene har to hovedkilder: En eller flere av de tidligere utgavene av historisk statistikk og enkeltpublikasjoner i serien Norges offisielle statistikk (NOS). Som regel er en kombinasjon av disse kildene benyttet. I årgangene av Norges offisielle statistikk som ble sendt ut fra 1860-årene ble det som regel gitt historiske tilbakeblikk ved blant annet å vise til det statistikksystemet de var i ferd med å erstatte; tabellene som ledsaget Amtmennenes femårsberetninger. På en del områder er det gjort utstrakt bruk av disse oversiktene.

Det framgår av henvisningene under hver tabell hvilke publikasjoner tallene er hentet fra. Nesten all statistikk blir lagt om og nesten hver omlegging gjør at sammenlikninger av tall fra et år til et annet ikke kan skje uten forbehold. I noter til tabellene er det gjort oppmerksom på hva en del av omleggingene har bestått i og hvordan de har påvirket tallene.

Historisk statistikk 1994 er publisert i serien Norges offisielle statistikk (NOS C188)

688 sider.
ISBN 82-537-3965-6

Last ned digitalisert pdf-utgave.


Innhold: