kabelv_1800tall220

Eldre utgaver av Historisk statistikk tilgjengelig på web


«...til belysning av landets utvikling i de forskjellige retninger»

Siden 1914 har Statistisk sentralbyrå gitt ut samlepublikasjoner hvor sentrale statistikktabeller er ført så langt bak i tid som det har vært mulig. Nå er alle de tidligere utgitte utgavene av Historisk statistikk/Statistiske oversikter tilgjengelig på websidene til SSB.

Av Ragnhild Rein Bore

Allerede på 1700-tallet fantes det offisiell statistikkproduksjon i dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Etter 1814 ble statistikken lagt til Finansdepartementet og i 1846 til Departementet for det Indre. I 1876 ble tabellkontoret skilt ut som en egen institusjon, Det Statistiske Centralbureau.

SSB hadde fra starten av ansvaret for en betydelig del av den offisielle statistikken; Folketellinger og folkemengdens bevegelse, statistikk for jordbruk og fiske, bergverks- og fabrikkdrift, utenrikshandel og skipsfart, kommunalstatistikk, statistikk over fast eiendom med mer. Det ble også publisert offisiell statistikk i departementer og andre virksomheter.

«Oversiktene () har vist seg å være meget nyttige»

I forbindelse med 100-årsjubileet for Grunnloven i 1914 ga SSB for første gang ut en publikasjon med formål «at sammenstille de vigtigste statistiske opgaver over Norges befolkningsforhold, næringsliv ni. m. for en længere aarrække til belysning av landets utvikling i de forskjellige retninger» (Statistiske oversikter 1914)

12 år senere kom en ny og utvidet utgave. «Oversiktene av 1914 har vist sig å være meget nyttige, og Byrået har derfor funnet å burde utgi en ny utgave på sin femtiårsdag. Denne utgave som inneholder adskillig nytt stoff, er utarbeidet av docent dr. Ingvar Wedervang», skrev SSBs daværende direktør, Gunnar Jahn, i forordet. (Statistiske oversikter 1926)

Stadig større

Den tredje utgaven kom i 1948. Tallene var for det meste utarbeidet på grunnlag av data fra offisielle statistiske publikasjoner supplert med opplysninger fra andre institusjoner. Antallet tabeller økte med 155 til 227. Denne utgaven av Statistiske oversikter og 1968-versjonen av Historisk statistikk er manges favoritt fordi den inneholder tabeller med flere detaljer enn senere utgaver som måtte forkorte tabeller for å få plass til den økende statistikkproduksjonen på stadig nye områder.

Statistiske oversikter 1958 var formet som et tillegg til utgaven fra 1948. Ti år senere kom Historisk statistikk 1968. Nå var antallet tabeller kommet opp i 362, og det var 73 diagrammer. Denne utgaven inneholdt for første gang en kort gjennomgang av statistikkens historie i Norge.

Nye og stadig utvidede versjoner av Historisk statistikk fulgte i 1978 og i 1994, selv om alle utgavene av Historisk statistikk/Statistiske oversikter også har kuttet ut tabeller: Tabeller som ikke kunne føres videre på grunn av omlegginger og tabeller som ikke lenger var aktuelle («Tømmerfløting i norske vassdrag», «Gjennomsnittslønninger for hushjelp», storhvalfangst etc.) I 1994-utgaven finnes det tidsserier som går over 250 år.

De forskjellige utgavene av Historisk statistikk er nå gjort elektronisk tilgjengelig på Internett i PDF-format. De er skannet med OCR-gjenkjenning slik at teksten er søkbar. I tiden framover vil stadig flere av de eldre statistikkpublikasjonene på lignende vis bli tilgjengelige på ssb.no/a/histstat/.

Statistiske oversikter 1914
Statistiske oversikter 1926
Statistiske oversikter 1948
Statistiske oversikter 1958
Historisk statistikk 1968
Historisk statistikk 1978
Historisk statistikk 1994

Mer informasjon: Ragnhild Rein Bore, tlf. 21 09 42 74.