Nye tall fra varehandelsindeksen viser uendret sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen i mars.

Februar-tallene er samtidig revidert fra å vise en oppgang på 0,2 prosent til en nedgang på 0,6 prosent. Det har sammenheng med ny metode for sesongjustering (se egen faktaboks).

– Sammenlignet med hva vi ble vant til under pandemien, med store svingninger i varehandelen, er det nå små endringer for de fleste næringene i mars, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var blant næringene som trakk omsetningsvolumet mest ned, med en nedgang på 2,0 prosent i mars, viser sesongjusterte tall.

– Dagligvarehandelen bidro mest opp sist måned med en oppgang på 1,0 prosent. Ser man på utviklingen mot mars i fjor har det imidlertid vært en nedgang her, sier Bergh.

Fra mars 2022 til mars 2023 var nedgangen i dagligvarehandelen på 2,1 prosent i kalenderjustert volumindeks. I kalenderjustert verdiindeks er det derimot en oppgang på 5,3 prosent.

– Utviklingen for dagligvarehandelen det siste året preges av prisveksten. Omsatt volum i butikkene er lavere enn for et år siden, men omsetningen i kroneverdi er høyere, sier Bergh.

Prisene på matvarer økte 8,8 prosent i samme periode, ifølge konsumprisindeksen (KPI)

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

 

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt

Nedgang for varehandelen i alt

For første gang publiserer SSB sesongjustert volumindeks for hele næringshovedområde G Varehandel og reparasjon av motorvogner. Denne viser en nedgang på 2,9 prosent fra februar til mars. Nedgangen kom som følge av en nedgang på 3,1 prosent for næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner, og 4,0 prosent nedgang for næring 46 Agentur- og engroshandel. Næring 47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner var uendret, som beskrevet over. 

Nedgang for både eurosonen og Norge i februar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra januar til februar 2023 på 0,8 prosent. Tall for Norge i samme periode viste en nedgang på 0,6 prosent. I våre naboland Danmark og Sverige var det en nedgang på henholdsvis 0,2 og 1,6 prosent fra januar til februar.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Varehandelsindeksen ble utvidet 27. april 2023 med publisering av flere kalender- og sesongjusterte serier. Dette inkluderer nye serier for næringshovedområde G Varehandel og reparasjon av motorvogner, næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. I tillegg publiseres nå også sesongjusterte verdiindekser både for de nevnte næringene og for næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner.

Som en del av denne utvidelsen har sesongjusteringsrutinen for varehandelsindeksen blitt gjennomgått og det er gjort metodiske forbedringer i tråd med internasjonale anbefalinger. Forbedring av sesongjusteringsrutinen medfører noen revisjoner tilbake i tid for kalender- og sesongjusterte serier. 

I forbindelse med dette arbeidet har historikken til næring 46 i perioden 2015 til og med 2020 blitt revidert. Dette medfører revisjoner for publiserte ujusterte verdi- og volumindekser.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Ujustert verdiindeks for februar 2023 er revidert grunnet korrigering av grunnlagsdata innen næringene «Detaljhandel med drivstoff til motorvogner» og «Handel med motorvogner, unntatt motorsykler». Revisjonen påvirker også ujustert, kalender- og sesongjusterte tall for verdi og volum.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.