Nye tall fra varehandelsindeksen viser en svak økning i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel i juni. Dette følger en oppgang på 1,2 prosent i mai.

– De fleste næringer hadde svak vekst i juni. Hovedbidragene kom fra handel i dagligvare, klesbutikker og butikker som selger sportsutstyr. Butikkhandel med jernvarer, byggevarer og møbler bidro til å dempe den samlede veksten i juni, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

Nedadgående trend flates ut

Trenden i detaljomsetningsindeksen har begynt å flate ut etter å ha vært nedadgående siden utgangen av koronapandemien.

– Sammenlignet med forrige tremåneders periode er perioden april-juni 2023 opp 0,3 prosent. Dette følger to tremåneders perioder hvor det har vært lite endring. Dette kan være tegn på at trenden er i ferd med å flates ut, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

12-månedersendring for kalenderjustert volumindeks fortsetter å gå ned. Endringen fra juni 2022 til juni 2023 var en nedgang på 1,4 prosent.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Nedgang for varehandelen i alt

Sesongjustert volumindeks for varehandel samlet er ned 1,2 prosent fra mai til juni 2023. Både bilsalg og engroshandel er ned i juni, men samlet nedgang i juni skyldes hovedsakelig engros. Engroshandel er ned 2,2 prosent mai til juni 2023.

Flat trend for eurosonen

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde uendret sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel april til mai 2023. Dette er tredje måneden på rad med like tall for eurosonen. Sverige og Danmark har begge hatt oppgang april til mai 2023, på henholdsvis 1,6 og 0,7 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Fra og med frigivningen i mai 2023 publiseres vektene som benyttes i aggregeringen av de ulike volumindeksene i statistikkbanken. I tillegg publiseres enkelte næringsgrupper (4-sifret NACE) med sesongjusterte verdi- og volumindekser. Dette gjelder følgende næringsgrupper: 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers og 47.91 Postordrehandel og handel via internett.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.