Nye tall fra varehandelsindeksen viser en økning i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i januar. Flere næringer hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

– De største bidragene til den samlede veksten kom fra butikker med salg av dagligvarer og elektronikk, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

– På den andre siden hadde klesbutikker, sportsforretninger og skobutikker en nedgang i januar, og bidro til å dempe veksten i totalindeksen, legger han til.

Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har brukt mye mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varer. I tillegg har vi handlet mer i Norge grunnet begrensningene på grensehandel og reising.

– De store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen lå i januar fortsatt langt over nivåene som var før pandemien, sier Anders Falla Aas

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Nedgang for både for Norge og eurosonen i desember

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Eurosonen: Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta. samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra november til desember 2021 på 3 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en nedgang på 3 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 3,8 prosent mens det i Danmark var en nedgang på hele 4,8 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.

Vekter i varehandelsindeksen har denne måneden blitt oppdatert. Grunnlaget for de nye vektene er omsetning for 2019 fra statistikken Næringenes økonomiske utvikling.

For detaljhandel var det vektene til netthandel og butikkhandel med salg av apotekvarer som gikk mest opp. Vektene for klesbutikker og bensinstasjoner gikk mest ned.