Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen i april.

– Det var nedgang for de fleste næringer utenom butikkhandel med klær og dagligvarer i april. Den synkende trenden de siste månedene kan nok til en viss grad ses i sammenheng med økte priser og renter, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB. 

Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var blant næringene som trakk omsetningsvolumet mest ned, med en nedgang på 4,1 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Butikker som selger husholdningsvarer i spesialforretninger bidro også betydelig til nedgangen i omsetningsvolumet til detaljhandelen. Dette er butikker som blant annet selger elektronikk, møbler og innredningsartikler.

Fra april 2022 til april 2023 var nedgangen i detaljhandelen på hele 6,4 prosent i kalenderjustert volumindeks. 

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Økt bilsalg og engroshandel bidro opp for varehandelen i alt

Sesongjustert volumindeks for hele næringshovedområde G Varehandel og reparasjon av motorvogner viser en oppgang på marginale 0,2 prosent fra mars til april. Oppgangen kom som følge av en oppgang på 1,0 prosent for næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner, og 0,7 prosent oppgang for næring 46 Agentur- og engroshandel. Næring 47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner gikk ned 1,2 prosent, som beskrevet over. 

Nedgang for både eurosonen og Norge i mars

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra februar til mars 2023 på 1,2 prosent. Tall for Norge i samme periode viste en nedgang på 0,2 prosent. I våre naboland Danmark og Sverige var det en nedgang på henholdsvis 0,8 og 1,5 prosent fra februar til mars. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Varehandelsindeksen ble utvidet 27. april 2023 med publisering av flere kalender- og sesongjusterte serier. Dette inkluderer nye serier for næringshovedområde G Varehandel og reparasjon av motorvogner, næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. I tillegg publiseres nå også sesongjusterte verdiindekser både for de nevnte næringene og for næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner.

Som en del av denne utvidelsen har sesongjusteringsrutinen for varehandelsindeksen blitt gjennomgått og det er gjort metodiske forbedringer i tråd med internasjonale anbefalinger. Forbedring av sesongjusteringsrutinen medfører noen revisjoner tilbake i tid for kalender- og sesongjusterte serier. 

I forbindelse med dette arbeidet har historikken til næring 46 i perioden 2015 til og med 2020 blitt revidert. Dette medfører revisjoner for publiserte ujusterte verdi- og volumindekser.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.