Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i sesongjustert Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges for detaljhandel i august. Dette følger etter en nedgang på 0,9 prosent i juli.

– Som i juli falt omsetningsvolumet for de fleste næringer også i august. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var blant næringene som bidro mest ned, med en nedgang på 2,0 prosent fra juli til august. Dagligvare og butikkhandel med klær bidro også ned, mens netthandel var eneste næring som viste en liten oppgang, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB. 

Relativt flat trend

Trenden for detaljomsetningen i volum har vært relativt flat siden februar. Sesongjustert tremånedersendring juni-august 2023 har en marginal oppgang på 0,2 prosent.

– Sammenlignet med forrige tremåneders periode er perioden juni-august 2023 opp 0,2 prosent. Trenden har flatet ut de siste månedene, med en svak nedgang de siste par månedene for omsatt volum i detaljhandelen, sier Bergh i SSB.

Fra august 2022 til august 2023 var det en nedgang på 2,1 prosent i kalenderjustert volumindeks.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Varehandel samlet er opp

Varehandel samlet er opp 2,4 prosent fra juli til august 2023, viser tall for sesongjustert omsatt volum. Oppgangen skyldes økning i engroshandel. Dette er en næring som svinger en del fra måned til måned. Handel med og reparasjon av motorvogner er ned, det samme er også detaljhandel.

Kalenderjustert volum er ned 1,9 prosent for varehandelen samlet fra august 2022 til august 2023.

Eurosonen med svak nedgang i juli

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en svak nedgang på 0,2 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra juni til juli 2023. Sverige hadde en oppgang på 1,0 prosent i juli, mens Danmark opplevde en nedgang på 2,3 prosent. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Ujusterte verdiindekser for februar 2023 til og med juli 2023 er revidert grunnet korrigering av grunnlagsdata innen næringen «Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers» (46.7). Revisjonen påvirker også ujustert, kalender- og sesongjusterte tall for verdi og volum for denne næringen, samt aggregater denne næringen inngår i. Dette gjelder næringene «Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner» (46) og «Varehandel, reparasjon av motorvogner» (G). 

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.