Nye tall fra varehandelsindeksen viser nedgang i sesongjustert Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges for detaljhandel i desember. 

– Detaljhandelen avsluttet 2023 med en nedgang på 0,9 prosent fra november til desember, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum. Næringen som bidro mest til nedgangen var butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med blant annet møbler og byggevarer som trakk ned. I tillegg trakk også butikkhandel med sportsutstyr en del ned i desember, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Etter rekordhøy omsetning i detaljhandelen under korona-pandemien har omsetningsvolumet i detaljhandelen falt i tiden etter det. Generell vekst i verdien av en størrelse i et kalenderår sammenlignet med verdien for den samme størrelsen året før. Årsendring beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersendringen, som angir endring i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter. for 2023 og 2022 viste en nedgang på henholdsvis 3,0 og 5,4 prosent fra foregående år. Prisene har imidlertid steget mye, jfr. konsumprisindeksen, slik at årlig verdiindeks for omsetning i detaljhandelen økte med 2,2 prosent i 2023 og 2,6 prosent i 2022. 

– Butikkhandel med apotekvarer og butikkhandel med klær var to av få næringer med økt omsetningsvolum i fjor. Begge næringer økte sesongjustert omsetningsvolum noe i desember. For året 2023 økte omsetningsvolumet hele 4,7 prosent for apotekvarer. For klær var økningen 1,3 prosent for hele 2023 sammenliknet med 2022, sier Bergh. 

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Nedgang for samlet varehandel

Varehandel samlet er ned 1,2 prosent fra november til desember 2023, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum. Det var nedgang både for detaljhandel, engroshandel og handel med og reparasjon av motorvogner.

– Årsgjennomsnittet for omsetningsvolumet viste en nedgang på 6,5 prosent fra 2022 til 2023 for varehandel i alt. Dyrtid med høyere priser og renter bidro til en nedgang på hele 23 prosent for handel med og reparasjon av motorvogner. Avgiftsøkningen på elbiler fra og med 2023, som førte til svært høyt salg av elbiler på slutten av 2022, har nok også bidratt til nedgangen i 2023. For engroshandel var nedgangen på 3,6 prosent mens detaljhandel var ned 3,0 prosent for året 2023, sier Bergh. 

Eurosonen litt ned i november

Tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang på 0,3 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra oktober til november 2023. Sverige hadde en nedgang på 1,0 prosent i november, mens Danmark hadde en oppgang på 1,3 prosent. 

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Ujusterte verdiindekser for oktober og november 2023 er revidert grunnet korrigering av grunnlagsdata innen næringen «Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk» (46.4). Revisjonen påvirker også ujustert, kalender- og sesongjusterte tall for verdi og volum for denne næringen, samt aggregater denne næringen inngår i. Dette gjelder næringene «Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner» (46) og «Varehandel, reparasjon av motorvogner» (G).

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.