Nye tall fra statistikken varehandelsindeksen viser en økning i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen i mai. Det skjer etter en nedgang på 0,1 prosent i april.

– Det var oppgang for de fleste næringene i mai. Hovedbidragene til den samlede veksten kom fra salg i byggevarehus og bensinstasjoner. På nedsiden bidro butikkhandel med sportsutstyr til å dempe den samlede veksten noe, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Økningen i mai kommer i en periode hvor trenden i detaljhandelen har vært nedadgående siden utgangen av Koronapandemien.

Tross veksten denne måneden viser sesongjustert volumindeks for tremånedersperioden mars, april og mai en liten nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med tremånedersperioden desember, januar og februar.

– Dette tyder på at den nedadgående trenden har flatet ut noe, som en følge av at de to siste tremånedersperiodene har vært på om lag samme nivå, sier Anders Falla Aas.

Fra mai 2022 til mai 2023 var det nedgang i detaljhandelen på 2,2 prosent i kalenderjustert volumindeks.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

Stabil utvikling for både eurosonen og Norge i april

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde uendret sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra mars til april 2023. Tall for Norge i samme periode viste en nedgang på 0,1 prosent. I våre naboland Danmark og Sverige var det en økning på henholdsvis 0,4 og 3,1 prosent fra mars til april.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Det har denne måneden blitt gjort endringer i kalenderjusteringen av næring 47 (detaljhandel) for å forbedre estimatene for påsken. Dette medfører mer revisjon enn vanlig for kalender- og sesongjusterte indekser i denne næringen. Merk at dette kun gjelder 47 totalt, og ikke påvirker noen undernæringer.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Fra og med frigivningen i mai 2023 publiseres vektene som benyttes i aggregeringen av de ulike volumindeksene i statistikkbanken. I tillegg publiseres enkelte næringsgrupper (4-sifret NACE) med sesongjusterte verdi- og volumindekser. Dette gjelder følgende næringsgrupper: 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers og 47.91 Postordrehandel og handel via internett.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.