Nye tall fra varehandelsindeksen viser oppgang i sesongjustert Den prisjusterte omsetningen. For å fjerne priseffekter og måle den underliggende volumutviklingen for salget i varehandelen, benyttes en deflator. Denne salgsdeflatoren er en prisindeks som er tilpasset spesifikt for varehandelen og som reflekterer prisendringer på varene som selges for detaljhandel i oktober. Dette følger etter tre måneder med nedgang.

– Vi ser noe oppgang i detaljhandelen i oktober. Dette skjer etter tre måneder med nedgang. Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter var næringene som bidro mest opp. Salg av bensin og klær bidro også opp. Dagligvare trakk mest ned i oktober, etterfulgt av handel med elektriske husholdningsapparater, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

Fra oktober 2022 til oktober 2023 var det en nedgang i detaljhandelen på 2,5 prosent i kalenderjustert volumindeks.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹ ²

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen. ² Summen av næringsbidragene kan avvike noe fra endringen for detaljhandel samlet sett da alle tidsserier, inkludert detaljhandel, sesongjusteres individuelt.

– Næringer som dekker forskjellige husholdningsvarer trakk spesielt ned i oktober. Disse næringene trakk også mye ned i september. Dette er næringer hvor det typisk selges varer som kommer på salg. Elektriske husholdningsvarer er ett eksempel på det. Handledager som «Black Friday» og «Black Week» har gjort november til en måned hvor mange varer innenfor disse næringene typisk er på salg. Det er mulig folk utsetter kjøp til november i påvente av salg, sier Garmannslund.

Varehandel samlet er opp

Varehandel samlet er opp 0,5 prosent fra september til oktober 2023, viser tall for sesongjustert omsetningsvolum. Oppgangen skyldes økningen i detaljhandel, samt handel med og reparasjon av motorvogner.

Kalenderjustert volum er fortsatt ned siste 12-måneders periode.  Varehandelen samlet er ned 4,2 prosent fra oktober 2022 til oktober 2023.

– Varehandel samlet er fortsatt ned sammenlignet med oktober i fjor. Hovedsakelig er det handel med og reparasjon av motorvogner, som bidrar mest til nedgangen, sier Garmannslund.

Eurosonen med nedgang i september

Tall fra Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang på 0,3 prosent i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra august til september 2023. Sverige hadde en nedgang på 1,2 prosent i september, mens Danmark opplevde en oppgang på 0,9 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra statistikken Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av statistikken Varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.